Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości?

Często odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące możliwości skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego za jazdę w stanie nietrzeźwości. Tytułem wstępu wspomnieć należy o tym, że zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym orzekanym przez sądy, obok kary głównej za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez daną osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Orzeczono w stosunku do mnie zakaz prowadzenia pojazdów – co mogę zrobić?

O ile samo skrócenie okresu obowiązywania zakazu nie jest możliwe, to ustawodawca przewidział możliwość zmiany środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. O zmianie sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów postanawia sąd, który wydał wyrok I instancji.

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1dm3. Uruchamiając pojazd wyposażony w blokadę alkoholową, kierowca każdorazowo musi poddać się kontroli trzeźwości.

Kto może ubiegać się o możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową?

O zmianę środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową może się ubiegać:
– skazany, w stosunku do którego zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru;
– skazany, w stosunku do którego orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – jeżeli zakaz był wykonywany przez co najmniej 10 lat.
Zmiana środka karnego i umożliwienie skazanemu prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową uzależniona jest również od postawy, właściwości i warunków osobistych sprawcy w okresie wykonywania środka karnego. Te okoliczności muszą uzasadniać przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez daną osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W tym zakresie sąd bada, czy skazany bezzwłocznie poddał się rygorom wynikającym z wyroku skazującego, np. czy uiścił grzywnę i zasądzone świadczenie pieniężne, a nadto – czy od czasu wydania wyroku przestrzegał porządku prawnego i nie był karany.

Naszym Klientom rekomendujemy przygotowanie odpowiedniej dokumentacji na potwierdzenie wymienionych okoliczności, na którą składają się m.in. orzeczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, ale również zaświadczenie o odbyciu kursu reedukacyjnego dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej.