Oferta

Kancelaria adwokacka adwokat Beaty Grygiel-Skrzypczak świadczy swoje usługi przede wszystkim poprzez obronę albo reprezentowanie Klientów przed sądami, organami ścigania i urzędami, a także poprzez udzielanie porad prawnych oraz poprzez sporządzanie pism procesowych.

Kancelaria niezależnie od usług świadczonych klientom indywidualnym, zajmuje się również stałą bądź doraźną obsługą przedsiębiorców. W ramach obsługi prawnej Kancelaria zajmuje się kompleksowo sprawami prawnymi danego podmiotu, w tym: reprezentowaniem przed sądem, sporządzaniem opinii prawnych w poszczególnych sprawach, rozwiązywaniem problemów prawnych z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy, reprezentowaniem wobec kontrahentów.

Kancelaria adwokacka Beaty Grygiel-Skrzypczak udziela również internetowych porad prawnych on-line na rzecz firm oraz klientów indywidualnych. Po wystosowaniu pytania na adres poczty elektronicznej naszej kancelarii wraz z opisaniem problemu prawnego, w ciągu 24 godzin osoba zgłaszająca się o pomoc on-line otrzyma wycenę usługi.

Kancelaria świadczy swoje usługi m.in. w następujących dziedzinach prawa

Prawo karne

§ pomoc prawna osobom zatrzymanym
§ obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
§ obrona oskarżonego przed sądami wszystkich instancji
§ obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
§ reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
§ reprezentacja oskarżyciela posiłkowego przed sądami wszystkich instancji
§ reprezentacja oskarżyciela prywatnego albo oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
§ reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym – sprawy o odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary

Prawo cywilne

§ przygotowywanie pism procesowych – pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania,
§ reprezentowanie przed sądem w postępowaniu sądowym w tym także przed Sądem Najwyższym,
§ przygotowywanie i opiniowanie projektów umów
§ prowadzenie spraw o zapłatę,
§ odszkodowania
§ ochrona dóbr osobistych,
§ postępowanie przedsądowe,
§ postępowanie wieczysto księgowe,
§ zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowanie mediacyjne,
§ przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym także przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie powództwa i o nadanie klauzuli wykonalności
i inne

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

§ rozwód,
§ separacja
§ podział majątku wspólnego
§ alimenty
§ pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
§ ustalenie władzy rodzicielskiej
§ ustalenie kontaktów z dzieckiem
§ przysposobienie
§ sprawy o ubezwłasnowolnienie
§ stwierdzenie nabycia spadku
§ zachowek
§ niegodność dziedziczenia
§ nieważność testamentu
§ dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu/ polecenia
§ odpowiedzialność za długi spadkowe
§ przyjęcie/ odrzucenie spadku
i inne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

§ reprezentowanie stron w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
§ sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
§ sporządzanie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
i inne